top of page

Mahdollisuus rakentaa omannäköistä uraa kyberin parissa

Millaista olisi tehdä töitä yhteisössä, jossa tietää rakentavansa parempaa yhteiskuntaa ja töitä tehdään innostuksen ja aidon kiinnostuksen motivoimana? Nixun HR-osastolla työskentelevät Silja Kiiskinen ja Marie Lehto sekä alanvaihtajana Nixun Awareness-tiimiin työllistynyt Susanna Haavisto tietävät.

Kuvassa: Marie Lehto (vas.), Silja Kiiskinen ja Susanna Haavisto.


Mahdollisuus rakentaa omannäköistä uraa kyberin parissa

Nixu on viidessä eri maassa toimiva yritys, jonka kaikkia työntekijöitä sitoo yhteen aito into ja kiinnostus kyberturvallisuutta kohtaan. Nixulaisten taustat ja ikähaitari ovat moninaisia: joukkoon mahtuu runsaasti pidempään kyberalalla työskennelleitä asiantuntijoita, mutta monille Nixu on myös ensimmäinen alan työpaikka. “Porukka on kiinnostunut auttamaan toisiaan. Samanhenkisiä ihmisiä ja yhteisöjä löytyy paljon sekä kyberturvallisuuteen että harrastuksiin liittyen. Meitä sitoo yhteen aito ilo, kiinnostus ja into alaa kohtaan” Silja kuvaa.

Moni ymmärtää vasta alalle tulemisen jälkeen, mihin haluaa erikoistua.

Työnantajana Nixu haluaa olla mukana tukemassa alalle saapuvien ammatillisen osaamisen kasvattamista. “Viimeisen parin vuoden aikana meille on tullut paljon junioreita. On tärkeää, että heille tarjotaan heti alusta alkaen konkreettista tekemistä projekteihin osallistamalla. Lisäksi jokaiselle uudelle työntekijälle tarjotaan mentori, eli kokeneempi senior-roolissa työskentelevä koutsi sekä tuutorina toimiva kokeneempi kollega, joka tukee perehtymisessä” Silja kertoo. Kyberuransa Nixussa aloittavat juniorit ovat arvostettuja kollegoita, joiden ammatillista kehitystä halutaan tukea monin tavoin. “Moni ymmärtää vasta alalle tulemisen jälkeen, mihin haluaa erikoistua. Tätä pyritään tukemaan hakemalla ympärille oikea tiimi sekä tarjoamalla henkilökohtaista mentorointia ja mahdollisuutta osallistua erilaisiin koulutuksiin” Silja summaa. “Seniorimmat asiantuntijat arvostavat todella paljon sitä, että omaa osaamista saa jakaa eteenpäin. Juniorit tuovat alalle uusia näkökulmia, joihin kokeneemmat työntekijät suhtautuvat avoimesti” Marie lisää.


Joustavampi työelämä on kaikkien osapuolten etu

Naisia on tällä hetkellä nixulaisista noin joka neljännes, mikä on Siljan ja Marien mukaan aivan liian vähän. Kehityksen suunta on kuitenkin positiivinen, sillä Nixu on yrityksenä kasvanut viime vuosina reilusti ja naisten osuus työntekijöistä on pysynyt kasvussa mukana. Siljan mukaan työtä riittää kuitenkin vielä tehtäväksi ja naisten osuutta paitsi talon sisäisesti myös alalla yleisesti tulee pyrkiä tietoisesti kasvattamaan myös jatkossa. Nixu on mukana Women4Cyber Finlandin toiminnassa kannattajajäsenen roolissa vuonna 2023. Nixulle tämä on konkreettinen keino osoittaa kunnioitusta alalla työskenteleviä naisia kohtaan sekä rohkaista naisia hakeutumaan alalle. Nixussa naisia työskentelee kaikilla tasoilla junioreista liiketoimintajohtoon ja kaikenlaisissa tehtävissä teknisistä hallinnolliseen tietoturvaan. Eniten naisia työskentelee konsultointipalvelun erilaisissa rooleissa, joissa tehtävät vaihtelevat teknisistä rooleista erilaisiin sisällön tuotannollisiin rooleihin. Erityisesti naisten suosiossa ovat hallinnolliseen tietoturvaan liittyvät tehtävät, projektien parissa työskentely sekä palvelupäälliköiden roolit. Siljan kokemuksen mukaan tiimissä jo entuudestaan olevat naiset rohkaisevat usein myös muita naisia hakeutumaan osaksi tiimejä. Marien mukaan erityisesti teknisissä rooleissa esihenkilönä työskentelevät naiset toimivat inspiraationa ja kannustavat usein myös muita naisia hakeutumaan kyseisen roolin tehtäviin, mikä korostaa alla toimivien roolimallien sekä esimerkkien merkitystä.


Tasa-arvoisemman ja monimuotoisemman työelämän rakentamista toteutetaan Nixussa monin tavoin: Etätyömahdollisuudet ja flexitunnit tukevat työn ja vapaa-ajan, sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Rekrytointiprosesseissa esihenkilöille tarjotaan koulutusta, jotta tasa-arvoa ja monimuotoisuutta kyettäisiin huomioimaan paremmin jo rekrytointiprosessin aikana. Marien mukaan Nixun arvot heijastuvat myös työpaikkailmoituksiin: “Pyrimme ilmoituksia kirjoittaessa kiinnittämään huomiota siihen, ettei ilmoituksessa käytettävä kieli rajaisi ketään ulkopuolelle ja ilmoitukset olisivat mahdollisimman monista taustoista tuleville houkuttelevia. Olemme kiinnittäneet huomiota myös siihen, ettei tekninen sanasto hallitse hakemuksia.”


Alanvaihtajat tuovat mukanaan monenlaista osaamista

Monet kyberturvallisuuden parissa työskentelevistä ovat taustaltaan alanvaihtajia. Alalle valmistavat koulutukset ovat verrattain tuore ilmiö, minkä vuoksi on verrattain yleistä, että alalle päätyvät hankkivat tarvittavan osaamisen joko aikaisemman työuran tai harrastuneisuuden kautta. Siljan mukaan ilmiö on nähtävissä myös Nixulla: “Monet alan pidemmän linjan osaajista ovat aloittaneet työelämänsä muissa rooleissa IT:n puolella ja vaihtaneet myöhemmässä vaiheessa uraa kyberiin”.

Tuoreen Nixu Cybersecurity Indexin mukaan tällä hetkellä organisaatiot kokevat tarvetta panostaa etenkin tietoturvavalvonnan kehittämiseen, tietoturvatietoisuuden kasvattamiseen sekä identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisuuden kehittämiseen. Kyselyyn osallistui 370 Euroopassa toimivaa organisaatiota. Edellä kuvattujen trendien lisäksi myös tekoälyn vaikutus kyberalaan puhuttaa.


Siljan mukaan trendien ymmärrys ja liiketoimintalähtöisyys ovat tärkeä osa nykypäivän kyberasiantuntijan ja etenkin konsultin roolissa toimivien työnkuvaa, sillä alalla käytettävät teknologiat ja työkalut vaihtuvat nopeasti. Ala tarvitsee hänen mukaansa osaajia, jotka ovat halukkaita kehittymään sen mukana. Marien mukaan hyödyllisintä on keskittyä kasvattamaan osaamistaan niillä osa-alueilla, joista on itse aidosti kiinnostunut. “Ei ole osaamista, mistä ei olisi kyberin näkökulmasta hyötyä” Marie summaa.


Ei ole osaamista, mistä ei olisi kyberin näkökulmasta hyötyä.

Työnantajan näkökulmasta alanvaihtajien aikaisemmalta uraltaan hankkima kokemus on arvokasta myös rakentaessa uraa kyberin parissa. Tarkastellessa asiaa rekrytoivan osapuolen näkökulmasta Silja kertoo havainneensa, etteivät alanvaihtajat aina tunnista omia vahvuuksiaan ja osaamistaan tai osaa sanoittaa sitä. Konsultointiyrityksenä Nixu palvelee monenlaisia tahoja, mikä mahdollistaa myös aikaisemmin työelämässä hankitun osaamisen hyödyntämisen. Alanvaihtajilla on usein jo valmiiksi syvällisempi ymmärrys aikaisemman toimialansa käytänteistä ja konteksteista, minkä vuoksi toimialaan liittyvän tiedon omaksuminen ja hyödyntäminen on heille helpompaa. Marie korostaa, että mikäli on jo ennestään ymmärrystä siitä, miten kommunikaatio ja päätöksenteko alalla toimivat, on huomattavasti helpompi onnistua roolissaan konsulttina.


Urapolkua kyberturvallisuuden parissa kannattaa Siljan ja Marien mukaan harkita, mikäli haluaa tehdä töitä mielenkiintoisella ja merkityksellisellä alalla, jossa voi auttaa ja tehdä hyvää yhteiskunnallisesti. Rekrytointia helpottaa, mikäli hakija osaa mahdollisimman hyvin kuvata omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Konsultin näkökulmasta hyödyllisiä taitoja ovat ratkaisukeskeisyys, kommunikaatiotaidot, dokumentointitaidot sekä kyky hahmottaa käsiteltävää kokonaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisia riskejä ja uhkia. Myös kielitaito, projektinhallintataidot sekä kyky ymmärtää myyntiä liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta ovat konsultille arvokkaita. Yksittäisiä taitoja tärkeämpää on kuitenkin asenne ja halu oppia uutta. “Alalle tullessa ei tarvitse olla valmis tai tietää kaikkea. On tosi ok kertoa, ettei tiedä ja kysyä apua” Marie muistuttaa.


Työ kyberin parissa todeksi muuttunut haave

Susanna Haavistolle tammikuussa 2023 alkanut työ Nixun tietoturvatietoisuuden tiimissä on todeksi muuttunut haave. Susannan kiinnostus kyberturvallisuutta kohtaan heräsi useita vuosia sitten tarinoiden ja ihmisten inspiroimana. Tietoa alasta Susanna hankki kuuntelemalla kyberturvallisuusaiheisia podcasteja, joista hän nimeää suosikeikseen Herrasmieshakkerit sekä Darknet Diariesin. “Kuuntelin näitä ahkerasti. Etenkin Darknet Diariesin jaksot ovat todella elokuvamaisia ja hyvin kerrottuja sekä tuotettuja tarinoita” Susanna muistelee. Susannaa on alusta alkaen inspiroinut yksittäisten, tavallisten ihmisten rooli ja auttaminen kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Hän kertoo havainneensa, että ihmisten kyberturvallisuuteen liittyvissä perustaidoissa on suuresti vaihtelua, vaikka perusteet olisivat helpostikin opittavissa. Susannan mukaan tarve lisätä ihmisten ymmärrystä ja taitoja kyberturvallisuutta kohtaan korostuu, sillä kaikki tiedot ovat nykyisin verkossa.

Ennen uraansa kyberturvallisuuden parissa Susanna rakensi uraa markkinoinnin ja viestinnän parissa, työskennellen start up-yrityksessä content marketing leadina. Polkuaan kyberturvallisuuden pariin Susanna kuvailee sattumusten summaksi. “Siinähän kävi kuten start upeissa yleensä, eli rahat loppui ja markkinointitiimi joutui pihalle. Kun myöhemmin hain työtä Nixun Content Creator -roolissa, luulin aluksi hakevani markkinoinnin roolia. Totuus selvisi, kun odotin työhaastattelun alkua autossa. Siinä joutui sitten miettimään muutamia vastauksia lennosta uusiksi” Susanna muistelee nyt jo huvittuneena. Itse haastattelua Susanna kuvailee onnistuneeksi ja mukavaksi kokemukseksi. Susannan mukaan häntä haastatellut henkilö on itsekin alanvaihtaja, joka kannusti myös Susannaa hakeutumaan alalle. Haastattelun jälkeen Susanna kertoo olleensa innostunut siitä, että pääsee tekemään töitä kyberturvallisuuden parissa, mutta jännittäneensä myös paljon sitä, mitä tapahtuu, jos jättää markkinointiuran taakseen. Pelot osoittautuivat kuitenkin turhiksi ja nixulaiset osoittautuivat Susannan mukaan todella ystävällisiksi ja auttavaisiksi kollegoiksi.


Älä pelästy tai säikähdä, jos et tiedä kaikkea. Alanvaihto on siinä mielessä vapauttavaa, että voi rohkeasti kysyä hölmöjäkin kysymyksiä.

Nykyisin Susanna haluaa rohkaista myös muita hyppäämään kyberalalle: “Ensinnäkin, just go for it! Kyberissä on tosi paljon tilaa ja alan pariin voi päästä monenlaisilla taustoilla sekä osaamispaleteilla.” Susannan mukaan alaa vaihtaessa on tärkeää rohkeasti esittää hölmöltäkin tuntuvia kysymyksiä ja etsiä ympärilleen verkostoja. “Älä pelästy tai säikähdä, jos et tiedä kaikkea. Alanvaihto on siinä mielessä vapauttavaa, että voi rohkeasti kysyä hölmöjäkin kysymyksiä. Etsi oma verkostosi ja ihmisiä, jotka ovat valmiita vastaamaan myös noloihin kysymyksiin sekä kertomaan, mistä lisätietoja voisi löytää” Susanna kannustaa ja lisää: “Rohkeasti vaan kyberin pariin, uskokaa itseenne.”

 

Silja Kiiskinen aloitti Nixulla harjoittelijana ja toimittuaan rekrytoijana pari vuotta, siirtyi nykyiseen rooliinsa HR Business Partneriksi tukemaan Identiteetin ja Pääsynhallinnan liiketoiminta-aluetta. Marie Lehto aloitti Nixulla HR-harjoittelijana, josta erikoistui rekrytointeihin. Tällä hetkellä hänen työtehtäviinsä kuuluu uusien kyberturvallisuusammattilaisten löytäminen ja rekrytoiminen Nixulle. Myös aktiivinen osallistuminen alan eri järjestöjen ja oppilaitosten tapahtumiin on osa Marien työnkuvaa.


Susanna Haavisto on tietoturvakonsultti Nixun Awareness-tiimissä. Ennen kyberin pariin siirtymistä hän teki uraa markkinoinnin ja viestinnän parissa. Näistä taidoista on ollut apua tietoturvatietoisuusohjelmien ja -sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa nykyisessä roolissa.


Nixu on Women4CyberFinlandin vuoden 2023 kannattajajäsen.Kuva: Silja Kiiskinen, Nixu

Teksti: Minttu Hyökyvaara, W4CFI Articlesbottom of page