top of page

Kuukauden roolimalli (3/2024): Noora Hammar


Kuka: Noora Hammar, Head of Security Assurance, Volvo Group

Koulutustausta: Kaupallisen alan koulutus

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet: Teknologinen kehitys ja teknologian mahdollistamat asiat niin hyvässä kuin pahassa, joita kehityksestä saattaa seurata.

Harrastukset: Järjestötoiminta, lukeminen ja itsensä kehittäminen. Motto: "Jos en minä, niin kuka?"

Verkostoidu Nooran kanssa: Noora Hammar - LinkedIn  

Perustelu sille, miksi Noora on valittu kuukauden roolimalliksi 3/2024

"Noora on merkittävä vaikuttaja suomalaisella kyberalalla. Hän on uransa aikana työskennellyt monenlaisissa vastuullisissa rooleissa kyberin parissa, sekä aktiivisesti lisännyt alan tunnettuutta toimimalla luottamustehtävissä useissa alan järjestöissä ja tapahtumissa. Women4Cyber Finlandin perustajana ja hallituksen puheenjohtajana Noora on omalla esimerkillään inspiroinut naisia hakeutumaan alalle lisäten näin alan monimuotoisuutta ja tasa-arvoisuutta. Rautaisen ammattitaidon lisäksi Noora onkin mestariverkostoituja, jolle hyvisten puolella toimiminen on sydämen asia."

 

Noora Hammar on pitkän linjan kyberturvallisuusalan ammattilainen, jolle alan tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus ovat sydämen asioita. Nooran ura kyberturvallisuuden parissa alkoi kymmenisen vuotta sitten finanssialalla. Sattumat ja arvopohjaiset valinnat johdattivat Nooran työskentelemään rahanpesun torjunnan yksikköön, josta matka jatkui lopulta kyberturvallisuuden pariin.


Noora kertoo, että kyberalassa häntä on aina kiehtonut ajatus hyvien puolella toimimisesta ja kokemuksellisuus siitä, että pääsee tekemään oikeita, omaa arvomaailmaa vastaavia asioita. Nooran urapolkuun on kuulunut vahvan sähköisen tunnistautumisen tuotekehitystä, awareness -tyyppistä tekemistä, erilaisia kehitystehtäviä, tietoturvavalvomon esihenkilöroolissa toimimista sekä monipuolista tietoturvakonsultointia.


Verkostoituminen avaa ovia Nooran mukaan verkostot ovat tärkeitä ja niihin panostaminen kannattaa. “Verkostoitumisen tärkeyttä ei opeteta kouluissa, vaan sen voima ja hyöty opitaan yleensä ajan mittaan kantapään kautta. Asiat, jotka ihmisiltä usein omaa uraa ajatellen tahtovat unohtua, liittyvät online-profiilien ja presenssin ylläpitoon. Ne eivät kuitenkaan yksinään hyödytä; kaikilla verkostoitumista edesauttavilla asioilla on kokonaisuutta ajatellen suuri rooli siinä, miten helposti potentiaaliset työnantajat ja rekrytoivat tahot löytävät sinut. Ja ennen kaikkea mieltävät sinut. Ja toki sekin auttaa, että olet hyvä siinä, mitä teet ja ennen kaikkea saat aikaan.” Asioiden aikaansaamisen Noora mainitseekin yhtenä tärkeänä tekijänä.


Verkostoilla, sekä järjestöpuolella osoitetulla aktiivisuudella ja kunnianhimolla, oli roolinsa siinä, että Noora päätyi nykyiseen rooliinsa Volvolla Groupilla. “En varsinaisesti hakenut roolia tai ollut sinällään etsimässä uutta. Asia sattui tulemaan esiin parin mutkan kautta puhelinkeskustelussa nykyisen esihenkilöni, Benjamin Särkän mainitsemana. Olemme Benjaminin kanssa tunteneet pitkään ja yksi hänet vakuuttanut tekijä rekrytoida minut oli järjestökentässä aikaansaamani asiat: Esimerkiksi se, että ideoin ja rakensin Women4Cyber Finlandin operatiivisen toimintamallin, jolla kolme vapaaehtoistiimiämme nykyisellään pyörii ja jossa 25 vapaaehtoista toimii annetun vastuualueensa sisällä, on varmasti ollut iso plussa. Puhelumme Benjaminin kanssa kesti melko pitkään ja sen lopuksi olin vakuuttunut siitä, että tämä kortti on katsottava” Noora kertaa.


Nooran mukaan nykyinen roolinsa Volvo Groupilla on monessa mielessä unelmien täyttymys. Hän kertoo jo aikaisemmin salaa unelmoineensa siitä, että pääsisi tekemään asioita puhtaalta pöydältä, ilman historian painolastia. Uusi organisaatio on mahdollistanut toimintatapojen ja prosessien rakentamisen puhtaalta pöydältä.


“Olen vahvasti sitä mieltä, että olen työni ja roolini puolesta ns. oikeassa paikassa oikeaan aikaan, tehden yhdessä töitä ihmisten kanssa, jotka jakavat samanlaisen tekemisen meiningin, kunnianhimon ja näkemyksen, kuin mitä itselläni. Uskon, että tällä on suuri vaikutus siihen, miltä asiat saattavat tulevaisuudessa yrityksen kannalta näyttää.”

Eniten Noora kertoo nauttivansa työhönsä liittyvästä ongelmanratkaisusta, ihmisten tukemisesta, asioiden mahdollistamisesta sekä koko työyhteisöä hyödyntävistä oivalluksista. Nooran mukaan työn mielenkiintoisin puoli on tukea sidosryhmiä asiantuntijuuden kautta, jotta nämä pystyvät onnistuneesti saavuttamaan liiketoiminnalle asetetut tavoitteet. Käytännössä tämä on pitkälti nykyisten tietoturvakontrollien laadun sekä riittävyyden arviointia offensiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna, jossa annetuilla suosituksilla sidosryhmillä on mahdollisuus vahvistaa kontrollejaan ja toimenpiteitään. “Kaiken ytimessä on liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen”, Noora lisää. 


Ihmisten parissa työskentely onkin Nooran mukaan samaan aikaan työn paras ja haastavin puoli, sillä verkostojen rakentaminen uudessa organisaatiossa, tunnettuuden lisääminen ja ihmisten vakuuttaminen yhteistyön mahdollistamiseksi ovat keskeisiä osa-alueita Nooran toimenkuvassa työn onnistumisen kannalta.

Monimuotoisemman kyberalan puolesta

Nooran mukaan kyberala on edelleen varsin miesvoittoinen, eikä tasa-arvosta voida alalla vielä puhua. Tämä on Nooran mukaan nähtävissä esimerkiksi alan tapahtumissa, joissa valtaosa osallistujista on toistaiseksi miehiä sekä tilaisuuksissa, joissa alaa edustavat henkilöt ovat pääsääntöisesti miehiä. 


Alan monimuotoisuuden edistämiseksi Noora näkee useita keinoja. Erityisesti hän korostaa työnantajien vastuuta luoda puitteita ja mahdollisuuksia alanvaihtajille, opiskelijoille sekä naisten työllisyysasteen kasvattamiselle. Nooran mukaan yhteistyöllä työnantajien ja oppilaitosten välillä on suuri merkitys, sillä se auttaa rikkomaan myyttejä, lisäämään tietoisuutta ja tunnettuutta alaa ja sen tarjoamia uramahdollisuuksia kohtaan.


Women4Cyber Finlandin (W4CFI) tarina sai alkunsa elokuussa 2021. Nooran mukaan taustalla oli halu luoda ja rakentaa nimenomaan kyberturvallisuuteen keskittyvä yhteisö, jonka kautta naiset saisivat mahdollisuuden päästä lähemmäksi kyberalaa, oikeaa tekemistä ja tutustua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin erilaisten aktiviteettien muodossa sekä samalla kehittyä uutta oppien. “Ennen kuin päätin lähteä perustamaan Women4Cyber Finlandia, kerroin ajatuksistani perustaa yhteisö, joka keskittyy nimenomaan kyberiin. Sain kuulla kommentteja siitä, ettei tällaista yhteisöä Suomessa tarvita. Nurinkurisinta kommenteista teki sen, että kommentoijat itse olivat naisia. Noh, eivätpä ne tätä karavaania pysäyttäneet!”


Alkuaikoina toiminta ja sen kehittäminen oli pitkälti Nooran oman aktiivisuuden varassa. Aktiivisen työn tuloksena järjestö on kasvanut kansainvälisesti tunnetuksi toimijaksi ja kerännyt ympärilleen ison joukon aiheeseen sitoutuneita vapaaehtoisia ja yhteistyötahoja, jotka jakavat saman ajatuksen Suomen kyberturvallisuusalan monimuotoistamisesta. “Haastavinta on ollut saada mukaan ihmisiä, jotka jakavat samanlaisen tekemisen meiningin ja jotka uskovat samoihin, itselleni tärkeisiin asioihin ja arvoihin. Kiehtovinta on ollut nähdä esimerkiksi W4CFI:n kohdalla hurja kasvu ja se, että olemme päässeet vaikuttamaan asioihin, joilla on merkitystä monelle” Noora kertaa.


Women4Cyber Finlandin tunnettuuden kasvu on Nooran mukaan mahdollistanut sen, että hän on saanut mahdollisuuden verkostoitua mielenkiintoisten tahojen kanssa ja päässyt osallistumaan mielenkiintoisten ja itselleen tärkeiden aiheiden kehittämiseen. “Tästä on ollut todella suuri hyöty Women4Cyber Finlandille, sillä olemme esimerkiksi vastikään aloittaneet keskustelut Suomen Oppilaanohjaajat ry:n kanssa, jossa tavoitteena on tukea ja tehdä opoille kyberturvallisuuden aiheen esille ottaminen helpommaksi. Koen vahvasti, että olemme vaikuttamisen osalta vasta alussa, vaikka olemme olleet olemassa jo jonkun aikaa. Kaipa ne hyvät asiat ottavat aikansa” Noora pohtii.


“Ihailen kaikkia, jotka uskaltavat tehdä omaa juttuaan itseensä uskoen ja siinä omassa jutussaan menestyen. Se vaatii vahvaa näkemystä, uskoa omaan itseensä, mutta ennen kaikkea tahtoa edistää asioita kädet savessa, vaikkakin joskus vastoinkäymisten runtelemana. En jaksa arvostaa sellaista, että halutaan olla jossain nimellisesti mukana, näkemättä kuitenkaan yhtään vaivaa minkään eteen.”

Psykologisen turvallisuuden ja tuen puolestapuhuja 


Menestyksekkäästä urasta huolimatta miesvaltaisella alalla toimiminen ei aina ole ollut Nooralle helppoa, sillä hän on kohdannut vähättelyä omaa osaamistaan kohtaan. “Se ei välttämättä aina ole sanallista, vaan voi esiintyä myös kehonkielimäisenä. Vähättely voi kohdistua esimerkiksi meriitteihin tai sukupuoleen; siinä alkaa nopeasti kyseenalaistamaan itseään ja osaamistaan. Kaikista pahinta on huomiotta jättäminen tai poissulkeminen. Ne ovat aika puistattavia asioita”, Noora pohtii. 


Negatiiviset kokemukset ovat opettaneet Nooralle sen, että muiden mielipiteille ei kannata antaa liikaa painoarvoa, mutta itseään kannattaa aina pyrkiä kehittämään. “On hyvä ymmärtää osata nöyrtyä eikä aina mennä ego edellä. Se vaatii tietynlaista luonteenlujuutta ja pelisilmääkin, sanoisin. Kaikesta aina oppii ja tärkeää on välttää toistamasta samoja virheitä”.


Nooran mukaan psykologinen turvallisuus on tärkeä osa-alue toimivassa työyhteisössä ja sen puutteen huomaa nopeasti: “Mikäli kokee, ettei omia ideoita tai ajatuksia voi omassa tiimissä tai työyhteisössä vapaasti sanoa ääneen peläten negatiivista vastaanottoa kuten esimerkiksi vähättelyä tai arvostuksen puutetta, ovat oma jaksaminen ja mielenterveys nopeasti vaakalaudalla. Siinä kärsii myös luovuus ja tuottavuus. Toivoisin, että kaikki ymmärtäisivät psykologisen turvallisuuden tärkeyden ja toimisivat esimerkkinä muille.”


Nooran vinkit kyberalalle pyrkiville tai siitä kiinnostuneille:

Nooran terveiset lukijoille:

1. Verkostoituminen on hyödyllistä. Huolehdi myös onlinepresenssistäsi.


2. Opettele tunnistamaan omat vahvuutesi ja mieti, miten ne voisivat olla hyödyksi kyberturvallisuuden alan työtehtävissä. Tärkeää on osata sanoittaa ne rooliin sopivaksi! Muistathan, että  kyberalan tehtävät ovat monipuolisia, eivätkä ne rajoitu pelkästään tekniseen tekemiseen ja osaamiseen. Alalle pyrkivälle ja aloittelevalle esim. SOC (Security Operations Center) on hyvä ponnahduslauta, sillä se opettaa monia hyödyllisiä taitoja itse tekemisestä dokumentaatioon, tiimityöskentelyyn, asioiden analysoimiseen ja multitaskaamiseen.


3. Kun haet töitä, kirjoita selkeä ja riittävän tiivis CV.

Minuun saa olla yhteydessä, jos kaipaa tukea alanvaihtoon tai uralla etenemiseen. Yksin on monesti vaikea pähkäillä näitä asioita varsinkaan, jos kokemusta ei ole. Urani alussa olisin itse arvostanut, jos tällaisia ihmisiä olisi ollut. Toivon, etteivät ihmiset jäisi ajatustensa kanssa yksin.


Seuratkaa Women4Cyber Finlandia somessa, liittykää Meetup -ryhmäämme ja tulkaa mukaan tapahtumiimme - meillä on paljon mielenkiintoisia juttuja käynnissä ja esimerkiksi tapahtumat ovat oiva tilaisuus verkostoitua ja oppia uutta!” 

Noora Hammar on Women4Cyber Finlandin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Noora oli ehdolla Women4Cyber Finlandin vuoden 2023 roolimalliksi. 


 

Women4Cyber Finlandin Kuukauden roolimalli -sarja nostaa esiin alalla työskentelevien ja vaikuttavien naisten uratarinoita. Näiden tarinoiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tieto- ja kyberturvallisuusalan monipuolisista työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä nostaa esiin henkilöitä, jotka omalla toiminnallaan inspiroivat muita. Tunnetko naisen, jonka uratarina on mielestäsi inspiroiva tai mielenkiintoinen?  Voit ehdottaa Kuukauden Roolimalleja lähettämällä henkilön nimen, yhteystiedot (sähköposti) ja lyhyet perustelut osoitteeseen: articles(at)women4cyberfinland.com Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page